Thinkphp 翻译类封装

 • 内容
 • 相关
<?php 
// +---------------------------------------------------------------------- 
// | PHP MVC FrameWork v1.0 在线翻译类 使用百度翻译接口 无需申请Api Key 
// +---------------------------------------------------------------------- 
// | Copyright (c) 2014-2099 http://pjax.cc All rights reserved. 
// +---------------------------------------------------------------------- 
// | Licensed ( http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 ) 
// +---------------------------------------------------------------------- 
// | Author: pjax <185341954@qq.com> 2015年4月13日 下午2:22:15 
// +---------------------------------------------------------------------- 
/** 
 * 在线翻译类 
 * @author qiling <70419470@qq.com> 
 */ 
class Translate { 
  /** 
   * 支持的语种 
   * @var ArrayAccess 
   */ 
  static $Lang = Array ( 
      'auto' => '自动检测', 
      'ara' => '阿拉伯语', 
      'de' => '德语', 
      'ru' => '俄语', 
      'fra' => '法语', 
      'kor' => '韩语', 
      'nl' => '荷兰语', 
      'pt' => '葡萄牙语', 
      'jp' => '日语', 
      'th' => '泰语', 
      'wyw' => '文言文', 
      'spa' => '西班牙语', 
      'el' => '希腊语', 
      'it' => '意大利语', 
      'en' => '英语', 
      'yue' => '粤语', 
      'zh' => '中文'  
  ); 
  /** 
   * 获取支持的语种 
   * @return array 返回支持的语种 
   */ 
  static function getLang() { 
    return self::$Lang; 
  } 
  /** 
   * 执行文本翻译 
   * @param string $text 要翻译的文本 
   * @param string $from 原语言语种 默认:中文 
   * @param string $to 目标语种 默认:英文 
   * @return boolean string 翻译失败:false 翻译成功:翻译结果 
   */ 
  static function exec($text, $from = 'zh', $to = 'en') { 
    // http://fanyi.baidu.com/v2transapi?from=zh&query=%E7%94%A8%E8%BD%A6%E8%B5%84%E8%AE%AF&to=fra 
    $url = "http://fanyi.baidu.com/v2transapi"; 
    $data = array ( 
        'from' => $from, 
        'to' => $to, 
        'query' => $text  
    ); 
    $data = http_build_query ( $data ); 
    $ch = curl_init (); 
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_URL, $url ); 
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_REFERER, "http://fanyi.baidu.com" ); 
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0' ); 
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_HEADER, 0 ); 
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_POST, 1 ); 
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data ); 
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 ); 
    curl_setopt ( $ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10 ); 
    $result = curl_exec ( $ch ); 
    curl_close ( $ch ); 
     
    $result = json_decode ( $result, true ); 
     
    if (!isset($result ['trans_result'] ['data'] ['0'] ['dst'])){ 
      return false;  
    } 
    return $result ['trans_result'] ['data'] ['0'] ['dst']; 
  } 
} 
 
// 使用示例: 
echo Translate::exec ( "你好,世界!" );

本文标签:

版权声明:若无特殊注明,本文皆为《Leek》原创,转载请保留文章出处。

本文链接:Thinkphp 翻译类封装 - https://pjax.cc/23.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

未显示?请点击刷新

允许邮件通知